กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสายทอง กุลเทพรม
ครู คศ.2

นางสาวธนันหทัย ไชยขันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1