กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรุ่งโรจน์ ริเป๊ก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ