กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทนงศักดิ์ สุทธหลวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1