กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทนงศักดิ์ สุทธหลวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1