กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมัย ปินตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ