กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมัย ปินตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ