กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจิณัฐตา หนูพุฒ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1