กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิณัฐตา หนูพุฒ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1