กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิรัตน์ เนตรวีระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวนัฐพงษ์
ครู คศ.2