กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวนัฐพงษ์ จิณะไชย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1