กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิรัตน์ เนตรวีระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวนัฐพงษ์ จิณะไชย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1