กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศุภนัฐ สินชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางประครองศรี ปรารมภ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4