กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายศุภนัฐ สินชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นาง ภัคคิณี ช่างเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1