กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายศุภนัฐ สินชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางประครองศรี ปรารมภ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 093-3130531