กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณัฐนิชา ธรรมราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประครองศรี ปรารมภ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0