คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นายชินโชติ เตชะนัท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสุขิตา คำเขื่อน
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3