พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ ( Mission )

                        1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                        2.  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                        3.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ และขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                      4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                      5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน

        เป้าประสงค์ ( Corporate Objectives)

        1.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

        2.   ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

        3.   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

        4.   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

        5.   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

       6.   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

       7.   ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี

       8.   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

       9.   ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง

เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง

    10.   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ ใช้สื่อและเทคโนโลยี

    11.   ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

และนำการเปลี่ยนแปลง

    12.  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

    13.  พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และยึดหลักธรรมาภิบาล

     14.  พัฒนาหลักสูตร และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     15.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

     16.  จัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

     17.  สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     18.  ส่งเสริมความร่วมมือกันใช้ระบบชุมชนสัมพันธ์  ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน