วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  ( Vision)

โรงเรียนบ้านน้ำโมง ปางสา  เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  บริหารและจัดการศึกษา

ทุกระดับ  มีมาตรฐานระดับดีมากทุกด้าน ภายในปีการศึกษา 2558