กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมชาย เอกขระ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงษ์ศักดิ์ สำลีราช
พนักงานราชการ