ครูการศึกษาพิเศษ

นายวรินทร ปิยะกิดาการ

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5